Terminal
 • Welcome to kovar.co 0.1.1 LTS (NextJS/Typescript) 
 •  
 • ▀██                    
 • ██ ▄▄  ▄▄▄  ▄▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄▄  ▄▄▄ ▄▄  
 • ██ ▄▀  ▄█ ▀█▄ ▀█▄  ▀▀ ▄██  ██▀ ▀▀ 
 • ██▀█▄  ██  ██  ▀█▄█  ▄█▀ ██  ██   
 • ▄██▄ ██▄ ▀█▄▄█▀  ▀█  ▀█▄▄▀█▀ ▄██▄   
 •  
 • Name   Richard "Kovar" Lietz 
 •  
 • Title   Senior Software Engineer 
 •  
 • Locale  Easton, Pennsylvania, USA 
 •  
 • Email   hello@kovar.co 
 •  
 • Twitter  @richardkovar 
 •  
 • LinkedIn @richardlietz 
 •  
 • GitHub  @richardkovar 
 •  
 • guest@kovar:~$